Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności stosowane jest przez sąd wyjątkowo, tylko wtedy, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku oraz jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności, a tak wymierzona kara jest wystarczająca dla osiągnięcia wobec niego celów kary, w szczególności jest odpowiednia, aby zapobiec powrotowi do przestępstwa przez skazanego. Warunkowe zawieszenie kary jest więc wyrazem zaufania do skazanego i udzieleniem mu swego rodzaju immunitetu, który może zostać zniesiony, jeśli tylko zachowanie sprawcy przemawia za podjęciem takich kroków.

Zgodnie z art. 75 Kodeksu karnego, zarządzenie wykonania kary przez sąd jest obligatoryjne, a więc sąd musi zawieszoną karę odwiesić, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Drugi przypadek, gdy zawieszona kara pozbawienia wolności również musi zostać wykonana, zachodzi wówczas, gdy skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze skazanym w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze skazanym.

Fakultatywne, czyli uzależnione od uznania sądu w tym zakresie, zarządzenie wykonania kary może nastąpić natomiast wówczas,  gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. W przypadku jednakże, gdy skazany narusza porządek prawny oraz uchyla się od nałożonych na niego obowiązków po udzieleniu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, sąd, co do zasady, zobowiązany jest zarządzić wykonanie zawieszonej kary.

Odstąpienie od zarządzenia wykonania kary w takim przypadku może nastąpić bowiem jedynie wyjątkowo, gdy przemawiają za tym szczególne względy. Zarządzenie wykonania kary nastąpić może także wówczas, gdy skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

W sytuacji natomiast, gdy sąd zarządza wykonanie kary z powodu rażącego naruszania przez skazanego porządku prawego bądź uchylania się przez niego od wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków, skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę. Wskazane uregulowanie umożliwia więc skazanemu krótsze odbycie orzeczonej względem niego kary ze względu na to, że do tej pory orzeczona kara „wykonywana” była w warunkowym zawieszeniu, skrócenie orzeczonej kary przez sąd nie jest jednakże obligatoryjne, co oznacza, że sąd nie jest zobowiązany do dokonania takiego potrącenia i to czy sąd z takiego uprawnienia skorzysta każdorazowo zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Pamiętać ponadto należy, iż zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Wydanie przez sąd zarządzenia o wykonaniu kary pozbawienia wolności, nie zawsze jednak oznacza, że skazany trafi do więzienia.

Zgodnie bowiem z dodanym w lipcu 2015 r. przepisem, wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny.

Kara ograniczenia wolności w takim przypadku nie może jednak trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych. Pamiętać ponadto należy, iż zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych wobec niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub środków zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę łączną. Jeżeli bowiem skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, od uiszczenia grzywny, wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych, sąd uchyla zamianę i zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy adwokatów z Wrocławia specjalizujących się w prawie karnym. Zapraszamy do kontaktu http://adwokat-sprawy-karne.info/kontakt/

Zarządzenie wykonania czyli odwieszenie kary pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *