Mianem wypadków drogowych potocznie określa się wszelkie zdarzenia do których dochodzi na drogach i w których udział bierze przynajmniej jeden samochód. Z prawnego punktu widzenia podzielić jednakże można wypadki drogowe na niegroźne kolizje i stłuczki, które zwykle kończą się ukaraniem sprawcy poprzez nałożenie na niego mandatu i punktów karnych, oraz na wypadki komunikacyjne, które stanowią przestępstwa.

Przeczytaj także:

Główne specjalizacje

Jak możemy Ci pomoc

Zgodnie bowiem z treścią art. 177 Kodeksu karnego, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialności karnej za wskazane przestępstwo będzie więc podlegać każda osoba, która choć nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu, a więc np. wymusiła pierwszeństwo przejazdu, wyprzedzała w niedozwolonym miejscu lub przekroczyła dopuszczalną prędkość, w wyniku czego doszło do wypadku w którym inna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu powodujący naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni.

Przeczytaj także:

Ucieczka po potrąceniu pieszego – jakie są konsekwencje?

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Co zrobić gdy złożyłeś wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk, a potem zmieniłeś zdanie?

Wielkość obrażeń odniesionych przez pokrzywdzonego na skutek wypadku drogowego ma zasadniczy wpływ na zakres odpowiedzialności karnej sprawcy takiego zdarzenia, jeśli bowiem następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli zaś sprawca wypadku drogowego popełnił owe przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę, w sytuacji więc, gdy na skutek wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę poszkodowany poniesie śmierć, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat. Ponadto, sąd może, a w niektórych wypadkach musi, orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów.

            W postępowaniu sądowym dotyczącym spowodowania wypadku drogowego sąd będzie musiał ustalić stan faktyczny, a więc będzie musiał niejako zrekonstruować w jaki sposób doszło do wypadku i czy w związku z tym oskarżony faktycznie ponosi winę za jego spowodowanie. W procesie sądowym sąd opierać się więc będzie na opinii sporządzonej przez biegłego do spraw wypadków drogowych, zadaniem biegłego jest ustalenie faktycznego przebiegu zdarzenia, na dowodach zabezpieczonych przez policję na miejscu zdarzenia, zeznaniach świadków oraz na nagraniach z monitoringu lub kamery samochodowej, jeśli oczywiście takie istnieją. Oskarżony w toku procesu może oczywiście wypowiadać się na temat każdego przeprowadzonego dowodu, jak również może przedkładać własne dowody i wnosić o przesłuchanie świadków.

            Sprawca wypadku drogowego zobowiązany jest również do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przez siebie czynem, w praktyce jednakże roszczenia odszkodowawcze dochodzone są w postępowaniu cywilnym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Niezależnie jednakże od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę na gruncie prawa cywilnego, sąd, warunkowo umarzając postępowanie karne, nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zamiast wskazanych obowiązków sąd może orzec również  nawiązkę.