Jedną z instytucji prawa karnego, która umożliwia sprawcy przestępstwa uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie jest więc swego rodzaju szansą dla sprawcy przestępstwa, gdyż pomimo popełnienia czynu zabronionego, taka osoba nie zostanie skazana, a więc nie zostanie wobec niej orzeczona kara przewidziana za dane przestępstwo, a w świetle obowiązujących przepisów sprawca nie będzie osobą karaną i zachowa „czystą” kartotekę karną. Z uwagi jednakże na fakt, iż warunkowe umorzenie postępowania w sposób szczególny traktuje sprawcę czynu zabronionego, żeby można było z niego skorzystać, ziścić się muszą przesłanki ustawowe warunkującego zastosowanie tej instytucji.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe tylko wobec sprawcy, który wcześniej nie był karany za przestępstwo umyślne, co oznacza, że nie spełniają tego warunku osoby karane już uprzednio za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, bez względu nawet na ich podobieństwo do aktualnego czynu i rodzaju wcześniej wymierzonej kary. W sytuacji jednakże, gdy skazanie za poprzednio popełnione przestępstwo uległo zatarciu, wówczas wobec takiej osoby możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania.

Ponadto, warunkowe umorzenie postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, jeśli więc sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków zostanie postawiony zarzut z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych w znacznych ilościach, wówczas nie będzie możliwe zastosowanie warunkowego umorzenia, gdyż za przestępstwo to została przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, jeśli jednak sprawca naruszył art. 62 ust. 1 tej samej ustawy, czyli posiadał substancje niedozwolone, wówczas warunkowe umorzenie postępowania będzie możliwe, gdyż za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Poza wskazanymi powyżej przesłankami bezwzględnymi, czyli niezbędnymi, aby możliwe było zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, tylko wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Starając się zatem o warunkowe umorzenie postępowania, sprawca przede wszystkim musi przyznać, iż dopuścił się przestępstwa posiadania narkotyków, wskazując jednocześnie, że jego czyn zasługuje na względniejsze potraktowanie, gdyż np. ilość znalezionego u niego narkotyku nie była znaczna, posiadany narkotyk należał do grupy tzw. narkotyków miękkich, posiadał narkotyk na własny użytek.

W dalszej zaś kolejności, sprawca przestępstwa musi przedstawić swoją osobę w jak najkorzystniejszym świetle, aby przekonać sąd do wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. Argumentami przemawiającymi za względniejszym potraktowaniem sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków są więc np. incydentalny charakter popełnionego czynu, spowodowany nagłym impulsem, lekkomyślnością; stała praca i rodzina na utrzymaniu, gdyż świadczy to o stabilizacji i odpowiedzialności; wyrażenie przez sprawcę żalu i skruchy za popełniony czyn, jak również wsparcie finansowe udzielone po popełnieniu przestępstwa instytucji zajmującej się problemami narkotykowymi. Wnioskując o warunkowe umorzenie postępowania można również wskazać z jakimi negatywnymi następstwami dla sprawcy będzie wiązać się wydanie wyroku skazującego, np. utrata pracy, bądź brak możliwości kontynuowania nauki.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, sąd może w okresie próby oddać sprawcę np. pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, bądź nałożyć na niego obowiązek poddania się terapii uzależnień. W sytuacji, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, wówczas sąd podejmuje uprzednio warunkowo umorzone postępowanie karne, podjęcie postępowania może również nastąpić, gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *