W sytuacji, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę oraz nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

W przypadku zastosowania dozoru elektronicznego skazany w okresie odbywania kary przebywa więc poza zakładem karym, a ściślej w swoim domu, nie mniej jego kara nadal jest karą pozbawienia wolności, zatem żeby skazany mógł skutecznie się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego, konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych warunkujących przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, w pierwszej kolejności należy więc ustalić czy skazany odbył już minimalny okres kary o którym stanowi ustawa, bowiem wniosku złożonego przed upływem tego terminu sąd nie uwzględni. Warto podkreślić, iż przepisy nie określają żadnego innego limitu kary, którą skazany musi odbyć, ma to być połowa orzeczonej kary, w zależności więc od jej wymiaru może być to np. miesiąc lub sześć miesięcy.

Wyjątek od powyższego stanowi jednakże skazanie w warunkach recydywy, gdyż wówczas warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe po odbyciu dwóch trzecich kary. Co istotne, przepisy wyłączają możliwość zastosowania dozoru elektronicznego, gdy przestępstwo zostało popełnione w warunkach multirecydywy, w takim więc przypadku karę skazany zawsze odbywa w zakładzie karnym, nawet jeśli jej wymiar nie przekracza roku. Kolejną istotną kwestią, którą sąd bierze pod uwagę rozpatrując wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, są warunki odnoszące się do osoby sprawcy oraz popełnionego przez niego czynu.

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może bowiem warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. We wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie bardzo istotne zatem jest, żeby skazany przedstawił siebie w jak najlepszym świetle i by wysunął argumenty, które będą wobec niego uzasadniać przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego, sąd będzie bowiem wówczas brał pod uwagę m.in. czy skazany przestrzegał swoich obowiązków podczas stosowania dozoru elektronicznego oraz pozytywną prognozę kryminologiczną na przyszłość.

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż dwa lata ani dłuższy niż pięć lat. Jeżeli zaś w okresie próby i w ciągu 6-ciu miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu, do tego więc sądu należy złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, jak również sądowy kurator zawodowy. Udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jednakże udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie może oczywiście zostać odwołane, w takim więc przypadku sąd penitencjarny orzeka o tym, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną, uwzględniając zaliczenie na poczet kary okresu objętego systemem dozoru elektronicznego. Ponadto, w razie uchylenia zezwolenia na warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego, sąd penitencjarny poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego, o czym należy go pouczyć.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *