Sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na kilka lat, nie rzadko więc właśnie zastosowanie wobec sprawcy przestępstwa takiego rozwiązania jest dla niego bardziej dotkliwe niż sama kara wymierzona za popełniony czyn.

Od kilku lat obowiązują jednakże uregulowania, które umożliwiają osobie, wobec której sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, wcześniejszy powrót za kierownicę, żeby jednakże z tej możliwości skorzystać, należy podjąć w tym kierunku odpowiednie kroki.

Zanim jednakże wyjaśnimy w jaki sposób odzyskać uprawnienia pozwalające na prowadzenie samochodu, zaznaczyć należy, iż w rzeczywistości, korzystając z owych uregulowań, nie dochodzi do skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który został pierwotnie orzeczony, lecz zakaz ten zostaje zmieniony na inny, mniej dotkliwy, polegający na zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową polega zatem na tym, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Innymi więc słowy, osoba, której prawo jazdy zostało zatrzymane, będzie mogła prowadzić pojazdy przed zakończeniu okresu na jaki orzeczono wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów, lecz tylko takie samochody, które wyposażone będą w blokadę alkoholową. Prowadzenie pojazdu bez blokady możliwe zatem będzie dopiero wówczas, gdy upłynie okres na jaki ten środek karny orzeczono.

Ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów jedynie do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest niewątpliwe korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich wobec których ten środek karny orzeczono, żeby jednakże z tego dobrodziejstwa skorzystać ziszczone muszą zostać warunki przewidziane przepisami Kodeksu karnego wykonawczego.

W pierwszej kolejności należy więc ustalić czy orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez wymagany ustawą czas, przepisy stanowią bowiem, że sąd może orzec o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Jeśli więc sąd orzekł wobec danej osoby zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, osoba ta może skutecznie ubiegać się o zmianę owego zakazu najwcześniej po upływie 1,5 roku.

Ponadto, rozpatrując wniosek o zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego i tylko, gdy sąd dojdzie do przekonania, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, wówczas orzeczony zakaz zostanie zmieniony.

Rozpatrując wniosek o zmianę orzeczonego środka karnego wiele zależy zatem od uznania sądu, natomiast w interesie sprawcy jest zaprezentowanie się z jak najlepszej strony i przekonanie sądu, że zasługuje, aby wobec niego zastosować ten szczególny środek, czyli zakaz prowadzenia pojazdów ograniczający się do tylko do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Pamiętać ponadto należy, że w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie zmieniony na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, może się zdarzyć, że osoba taka będzie mogła prowadzić również pojazd bez tej blokady.

Przepisy ustawy wprost bowiem stanowią, że w przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną.

Istotne również jest, że sąd zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową może zmienić i wówczas skazany ponownie nie będzie mógł prowadzić żadnych pojazdów. Jeżeli bowiem skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w niewyposażonych w blokadę alkoholową. Wówczas jednakże możliwe jest złożenie zażalenia.

Chcesz ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, blokadę alkoholową? Zobacz przykład naszych działań w takich sprawach. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach o blokadę alkoholową

Opis działań kancelarii w jeden ze spraw:

„Klient zgłosił się do kancelarii w celu zlecenia sprawy o zmianę wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – art. 182a kkw (blokada alkoholowa)
Skazanego uznano winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 kk.

Skazany poruszał się po drodze ekspresowej S-8 w godzinach popołudniowych mając 1,75 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wobec powyższego skazany został na karę grzywny 20.000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, świadczenie pieniężne w kwocie 8.000 zł a także zasądzono koszty sądowe. ( obronę w tej sprawie prowadziła inna kancelaria )
Mimo nieprzychylnego stanu faktycznego sprawy, przede wszystkim wysokiego stężenia alkoholu, Sąd uwzględnił skuteczny wniosek o zamianę zakazu na blokadę alkoholową, dzięki czemu klient mógł lepiej pełnić swoje obowiązki zawodowe.
Należy zwrócić uwagę, by wniosek zacząć przygotowywać około pół roku przed upływem połowy czasu trwania środka karnego, by zawrzeć w nim wszystkie istotne dowody, a przede wszystkim wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia tuż po upływie połowy okresu.
W ten sposób zminimalizujemy skazanemu dolegliwość jaką jest każdy kolejny dzień bez możliwości prowadzenia pojazdu
Jesteś zainteresowany skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów – Zadzwoń tel. 792-635-184 lub 71 7071235 lub napisz za pomocą zakładki kontakt 
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – zobacz postanowienie i OPIS!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *