Piramida finansowa jest „wynalazkiem” znanym od dawien dawna, jednakże nadal istnieją podmioty, które w ten sposób zarabiają i osoby, które decydują się w nie zainwestować. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami upadku dwóch firm, które tego typu działalnością się zajmowały- Amber Gold oraz Finroyal, procesy sądowe nadal jednak trwają, a osoby oszukane czekają na sprawiedliwość. Bardzo ciekawe jest, iż wobec szefa Amber Gold sąd zdecydował się na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast twórca Finroyal pozostał na wolności, jak to zatem z tym tymczasowym aresztowaniem jest?

Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa, ponadto, można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Tymczasowe aresztowanie jest najdotkliwszym środkiem zapobiegawczym jaki może zostać zastosowany wobec podejrzanego bądź oskarżonego w toku postępowania karnego, gdyż jest to jedyny środek izolacyjny, polegający na umieszczeniu danej osoby w areszcie śledczym, dlatego też tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

Przeczytaj także

ARESZT / ZATRZYMANIE

Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?

Jak bronić się przed tymczasowym aresztowaniem

Tymczasowe aresztowanie, tak samo jak pozostałe środki zapobiegawcze, można stosować, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu, bądź wówczas, gdy istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, może być ponadto uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą, w szczególności, gdy oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata. Wskazany środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania jest zatem możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieje przynajmniej jedna ze wskazanych powyżej okoliczności, jeśli zaś przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania wobec określonej osoby nie wystąpią, wówczas sąd nie będzie mógł zastosować tego środka zapobiegawczego.

Wiedzieć ponadto należy, iż poza pozytywnymi przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, które zostały wskazane powyżej, nie mogą zaistnieć żadne negatywne przesłanki, które uniemożliwiają zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu postępowania karnego, jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo lub pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Ponadto, tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia, jak również wówczas, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

Ograniczenia w zastosowaniu tymczasowego aresztowania z powodu przewidywanej niskiej kary za popełniony czyn nie stosuje się jednakże, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego tożsamości. Ponadto, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym, wówczas tymczasowe aresztowanie można zastosować nawet jeżeli na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Jak wynika z powyższego, to czy sąd w danym przypadku zastosuje tymczasowe aresztowanie zależy do wielu okoliczności, a przede wszystkim od niuansów danej sprawy, jeśli więc sąd nie znajduje ustawowych podstaw do tymczasowego aresztowania to nawet pomimo medialnej nagonki nie może orzec o tym środku zapobiegawczym.

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *