Kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest najsurowszą jaka może zostać orzeczona wobec sprawcy przestępstwa. Nie rzadko skazany musi więc spędzić w zakładzie karnym wiele lat, co jednakże istotne, nawet w przypadku tej kary ustawodawca przewidział możliwość jej skrócenia, ustanawiając instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie oznacza jednak, że skazany po odbyciu części orzeczonej kary odzyska wolność, a jego kara będzie uważana za odbytą, zgodnie bowiem z przepisami ustawy, każde warunkowe przedterminowe zwolnienie wiąże się z poddaniem sprawcy próbie przez określony czas.

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, jeśli jednak doszło do skazania w warunkach recydywy, wówczas warunkowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu dwóch trzecich kary. Jeszcze bardziej rygorystycznie ustawodawca podchodzi do skazanego, który jest multirecydywistą, gdyż wówczas warunkowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu trzech czwartych kary.

Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można natomiast warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, z kolei skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Ponadto, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, sąd wymierzając karę bezwzględnego pozbawienia wolności, może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż wskazane powyżej, istnieje zatem możliwość, że osoba skazana na dożywocie będzie mogła starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie np. dopiero po odbyciu 30 lat kary. 

W razie warunkowego przedterminowego zwolnienia, czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata, ani dłuższy niż 5 lat. Wskazaną regulacją ustawodawca określił minimalny oraz maksymalny okres próby, który wobec skazanego musi zostać zastosowany w razie jego przedterminowego zwolnienia, jednakże od owej zasady również zostały przewidziane wyjątki.

I tak, jeżeli skazany jest multirecydywistą, wówczas okres próby nie może być krótszy niż 3 lata, z kolei w razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, okres próby wynosi 10 lat. Jak wynika z powyższego, im dłuższa orzeczona kara, tym również okres próby w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia jest dłuższy. Karę uważa się natomiast za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia, żeby jednakże tak się stało w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia warunkowe zwolnienie nie może zostać odwołane.

Na temat warunkowego przedterminowego zwolnienia kilkukrotnie wypowiadał się również Sąd Najwyższy, przede wszystkim w zakresie dotyczącym okresu próby po zastosowaniu warunkowego zwolnienia. W postanowieniu z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. Akt: II KK 271/13, Sąd Najwyższy- Izba Karna wskazał, że „Z art. 80 § 1 KK wynika bowiem wyraźnie, że w razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż dwa lata, ani dłuższy niż pięć lat. Zatem nawet jeżeli okres kary pozostałej do wykonania jest krótszy od dwóch lat, okres próby nie może być krótszy niż owe dwa lata”.

Z zacytowanego orzeczenia wynika zatem, że jeśli np. sprawca przestępstwa został skazany na trzy lata pozbawienia wolności, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie może się ubiegać, gdy odbył przynajmniej połowę kary, w tym przypadku będzie to więc po 1,5 roku, a zatem jeszcze 1,5 roku kary by mu zostało do odbycia, jeśli jednak sąd przychyli się do wniosku o warunkowe zwolnienie, wówczas wobec takiej osoby będzie musiał zostać zastosowany okres próby na minimum 2 lata, okres próby będzie więc dłuższy niż pozostała do wykonania kara. Z kolei w postanowieniu z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt: II KK 95/09, Sąd Najwyższy- Izba Karna wskazał, iż „okres dwuletni jest, zgodnie z art. 80 § 1 KK, okresem minimalnym w tym sensie, że nawet gdy koniec kary przypadał wcześniej, zakończenie okresu próby nie może nastąpić wcześniej niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia”, w powołanym orzeczeniu Sąd przypomniał, że okres próby swój bieg zaczyna od momentu uprawomocnienia się orzeczenia w zakresie przedterminowego zwolnienia, żeby więc w pełni skorzystać z instytucji przedterminowego zwolnienia, wniosek w tym zakresie można wnieść na kilka tygodni przed upływem wymaganego przez ustawę okresu odbycia kary, gdyż z reguły tyle czasu potrzeba by sąd rozpoznał wniosek.

Okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *