Za popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż czyn ten zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3 i jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nielegalne posiadanie narkotyków zostanie uznane za wypadek mniejszej wagi, sprawca może liczyć na łagodniejszy wymiar kary poprzez orzeczenie względem niego grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

W przypadku przestępstwa posiadania narkotyków, możliwe jest jednakże warunkowe umorzenie postępowania karnego bądź umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, co powoduje, że zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, sprawca czynu zabronionego nie będzie podlegać karze i zachowa „czystą” kartotekę karną, zatem o które  umorzenie najlepiej jest wnosić do sądu?

Rozważając zwrócenie się do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego bądź o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości, przede wszystkim należy ustalić, który, w danej sytuacji, wniosek będzie miał większe szanse na powodzenie. Praktyka sądowa pokazuje bowiem, że bardzo wiele w takim przypadku zależy od ilości oraz od rodzaju narkotyku, który został znaleziony u osoby zatrzymanej.

O umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu skutecznie będzie mogła starać się osoba, która w chwili zatrzymania miała przy sobie niewielką ilość tzw. miękkich narkotyków, a więc np. jednego skręta marihuany, czy jedną tabletkę ekstazy. Wiele w takim przypadku zależy oczywiście od uznania sędziego i od tego czy sprawcy przestępstwa uda się sędziego przekonać, że zasługuje on na łagodniejsze potraktowanie, gdyż orzeczenie względem niego kary stanowić będzie tragedię i nie będzie współmierne do zawinienia.

Umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości ma z kolei dla osoby, wobec której zostało zastosowane, ten skutek, że postępowanie o posiadanie narkotyków ulega definitywnemu zakończeniu, osoba taka traktowana jest tak jakby nie popełniła przestępstwa i w związku z tym nie ponosi ona odpowiedzialności karnej. W takim przypadku również w Krajowym Rejestrze Karnym nie umieszcza się wzmianki o karalności.

Istotne ponadto jest, że o umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu sprawca może się starać niezależnie od tego czy został już uprzednio skazany za jakiekolwiek inne przestępstwo, ustawa bowiem nie uzależnia umorzenia z powodu znikomej społecznej szkodliwości od braku uprzedniej karalności.

O warunkowe umorzenie postępowania karnego sprawca przestępstwa posiadania narkotyków może starać się wówczas, gdy ilość znalezionej przy nim substancji niedozwolonej było nieco większa niż np. jeden skręt czy 1-2 tabletki, jednakże nadal nie może to być ilość znaczna.

Warunkowe umorzenie postępowania będzie zatem możliwe np. w przypadku posiadania 6 gram marihuany. Jednakże, żeby sąd do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego się przychylił, pamiętać należy, aby spełnić przesłanki ustawowe warunkujące zastosowanie tej instytucji.

W przypadku przestępstwa posiadania narkotyków nie wystarczy bowiem jedynie, żeby ilość substancji niedozwolonej nie była znaczna, lecz konieczny jest również brak uprzedniego skazania za przestępstwo umyślne, a także okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości, zaś właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia uzasadniać muszą przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania osoba ta będzie przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

W tym przypadku sprawca przestępstwa również musi sąd przekonać do względniejszego potraktowania, wskazując m.in. że popełnione przestępstwo miało charakter incydentalny, oraz że posiada on stałą pracę i rodzinę, a więc, że jest ustatkowaną osobą.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd stwierdzi, że dana osoba popełniła co prawda przestępstwo posiadania narkotyków, jednakże ze względu na szczególne okoliczności, sąd odstępuje od skazania, kartoteka karna takiej osoby również zatem pozostanie „czysta”.

Pamiętać jednakże należy, iż warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby w trakcie której sprawca będzie zobowiązany do wypełnienia nałożonych na niego przez sąd obowiązków. W przypadku, gdy sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, sąd podejmie wówczas postępowanie karne.

O co wnosić w sprawie o posiadanie narkotyków, o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *