Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest szczególną instytucją, która pozwala uzyskać na gruncie prawa karnego najkorzystniejsze dla sprawcy rozstrzygnięcie, dlatego może być stosowana tylko w określonych okolicznościach, przewidzianych ustawą. Zgodnie z powyższym, warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić tylko wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

W przypadku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, okoliczności popełnienia takiego czynu z reguły nie budzą wątpliwości, gdyż przeprowadzane są w tym kierunku stosowne badania, dlatego tym bardziej sprawca powinien ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego i wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie. Jeśli natomiast prokurator już wniósł akt oskarżenia, wówczas wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy skierować bezpośrednio do sądu. Składając do prokuratora, bądź sądu, wniosek o warunkowe umorzenie, pamiętać należy, iż powinien on być właściwie uzasadniony, a więc należy wykazać, że wobec sprawcy zachodzą wszystkie przewidzianą ustawą warunki, które za umorzeniem przemawiają.

We wniosku należy więc przede wszystkim wskazać w jakich okolicznościach do złamania przepisów doszło, kładąc szczególny nacisk na czynniki świadczące na korzyść sprawcy, a więc np. niskie natężenie ruchu drogowego w chwili popełnienia czynu, niewielki stopień nietrzeźwości lub odurzenia bądź, że będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, sprawca poruszał się drogą boczną, generalnie mało uczęszczaną.

Zobacz nasz blog dotyczący przestępstw prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu / narkotyków:

Oświadczenie złożone policjantowi w trakcie rozpytania jako dowód w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Co grozi za złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Kolejnym elementem wniosku jest przedstawienie osoby sprawcy w jak najlepszym świetle. W tym zakresie przydatne mogą okazać się opinie lub zaświadczenia np. od pracodawcy bądź władz uczelni, w których wskazane będzie, że sprawca jest osobą sumienną, odpowiedzialną, prowadzi ustabilizowane życie lub, że ma ambitne i poważne plany na przyszłość związane z kierunkiem rozpoczętych studiów.

W tym miejscu wniosku można się również wskazać, iż sprawca do tej pory nie był karany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub inne przestępstwo umyślne, jeśli bowiem już wcześniej do ukarania doszło, to niestety dopóki nie dojdzie do zatarcia skazania za przestępstwo, taka osoba nie będzie mogła skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Pozytywnie przez sąd oceniana jest również inicjatywa sprawcy w zakresie propozycji świadczenia pieniężnego, jakie jest zdecydowany przekazać na cel społeczny w razie uwzględnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, gdyż taka postawa sygnalizuje, iż sprawca zdaje sobie sprawę z naganności swojego czynu, co pozwala wysnuć wniosek, że będzie przestrzegał porządku prawnego.

O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd na posiedzeniu, na które sprawca nie musi, ale powinien się stawić. Sąd uwzględniając wniosek o warunkowe umorzenie stwierdzi, że sprawca zarzucanego mu czynu się dopuścił, lecz jednocześnie odstępuje od skazania i ukarania za ten czyn, gdyż względem sprawcy zachodzą szczególne okoliczności pozwalające na warunkowe umorzenie postępowania. Istotne jest, iż w przypadku warunkowego umorzenia, sprawca nie jest uznawany za osobę karaną za przestępstwo, a ponadto, wobec sprawcy nie musi zostać orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który jest obligatoryjny w przypadku skazania za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pamiętać jednak należy, iż warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza, że sprawca wobec którego umorzenie zostało zastosowane zupełnie nie odczuje konsekwencji swojego czynu. Poza świadczeniem pieniężnym, sąd określa sprawcy okres próby, od roku do dwóch lat, w czasie którego sprawca może zostać oddany np. pod dozór kuratora, czyli pozostanie na tzw. kontrolowanej wolności.

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Komentarze 2 thoughts on “Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *