W toku postępowania karnego, podejrzany, a później oskarżony, może wyznaczyć obrońcę i to nie tylko jednego, ale nawet trzech. Legitymacja do działania w sprawie oznacza, że obrońca będzie mógł brać udział w czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania, czyli będzie mógł np. uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków z możliwością zadawania im pytań bądź będzie mógł przeglądać akta sprawy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, obrońca może podejmować czynności procesowe, jedynie na korzyść swojego klienta, a zatem wszelkie odstępstwa od tej zasady traktowane są jako naruszenie obowiązków procesowych. Urealnienie prawa do obrony oraz właściwe wykonywanie przez obrońcę powierzonych mu czynności związanych z obroną, wymaga więc, aby obrońca oskarżonego miał niczym nieograniczoną możliwość kontaktu ze swym klientem na każdym etapie postępowania, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowania wobec oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych zawartych w Kodeksie postępowania karnego, który jest jednakże najbardziej dotkliwy, gdyż jako jedyny bezpośrednio ingeruje w wolność oskarżonego, a jego zastosowanie oznacza, że oskarżony będzie musiał pozostać w areszcie, często nawet do wydania wyroku w swojej sprawie. Zastosowanie tymczasowego aresztowania możliwe jest tylko w przypadkach wskazanych w ustawie, natomiast jego uchylenie jest możliwe, gdy odpadną przesłanki warunkujące jego zastosowanie, niemniej jest to szczególny środek zapobiegawczy podczas którego oskarżony nie może zostać pozbawiony swoich podstawowych praw.

Przebywanie oskarżonego w areszcie tymczasowym powoduje, że ma on ograniczoną możliwość obrony, dlatego tak ważne jest jak najszybsze ustanowienie adwokata w sprawie. Zasadą jest, iż oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Adwokat będący obrońcą oskarżonego nie jest więc ograniczony w częstotliwości kontaktów z oskarżonym, ani nie musi uzyskiwać specjalnej zgody na widzenie ze swoim klientem. Również korespondencja prowadzona przez oskarżonego ze swym obrońcą nie podlega sprawdzeniu czy cenzurowaniu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w przypadku innych osób, np. członków rodziny oskarżonego, stosowane są bardziej restrykcyjne regulacje, które wymagają, aby osoby takie uzyskały zgodę na widzenie z oskarżonym od właściwego organu. Zgoda wydawana jest w postaci specjalnego dokumentu, jednakże jeżeli organ wydający zezwolenie dojdzie do przekonania, że widzenie z osobą nie będącą obrońcą, może zagrażać prowadzonemu postępowaniu, zgoda nie zostanie wydana. Ponadto, podczas takiego spotkania z oskarżonym może być obecna osoba trzecia, czyli np. policjant bądź prokurator. Pamiętać również należy, iż kontroli podlega także korespondencja jaką oskarżony wymienia z osobami najbliższymi, poprzez jej cenzurowanie.

Przeczytaj także

Areszt / Zatrzymanie – co robić?

Od każdej zasady zdarzają się jednak wyjątki i nie inaczej jest w przypadku kontaktów tymczasowo aresztowanego ze swym obrońcą. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym prokurator, udzielając zezwolenia na porozumiewanie się, może zastrzec w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, że będzie osobiście przy widzeniu obecny bądź, że obecna będzie osoba przez niego upoważniona.

Ponadto, również jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, prokurator może zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego ze swym obrońcą. Wskazane ograniczenie w kontaktach oskarżonego i jego obrońcy nie może być jednak utrzymywane dłużej niż przez 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego, co oznacza, że po upływie wskazanego okresu, podejrzany i jego obrońca mogą się widywać bez udziału osób trzecich. Również kontrola korespondencji obrońcy z oskarżonym nie może utrzymywać się dłużej niż wskazany termin 14 dni, a więc już np. 15 dnia od tymczasowego aresztowania korespondencja nie podlega cenzurze. Pozycja adwokata, będącego obrońcą, w kontaktach z oskarżonym jest więc wyraźnie bardziej uprzywilejowana niż innych osób, co oczywiście jest w pełni uzasadnione, aby umożliwić tymczasowo aresztowanemu stworzenie skutecznej linii obrony.

Kontakty tymczasowo aresztowanego z adwokatem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *