Ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości podlega karze przewidzianej przepisami Kodeksu karnego, a z uwagi, iż jest to przestępstwo popełniane bardzo powszechnie i którego sprawca zwykle naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, kara za nie została ukształtowana dwojako i została uzależniona od tego czy sprawca pierwszy raz dopuścił się przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholem, czy też już wcześniej został ukarany za to przestępstwo.

Podstawową odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości reguluje art. 178 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi, iż osoba, która w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności bądź karze pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast surowszej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 178a § 4 Kodeksu karnego, podlega osoba, która przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu popełniła kolejny raz, po uprzednim skazaniu za to samo przestępstwo. Ustawodawca surowszą odpowiedzialność za jazdę pod wpływem alkoholu uwarunkował więc od wcześniejszej karalności za taki sam czyn, co to jednakże oznacza w praktyce?

Otóż, w praktyce przytoczone uregulowanie oznacza, iż, żeby danej osobie postawić zarzut z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, konieczne jest, aby przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zostało przez nią popełnione w momencie, gdy skazanie za pierwsze tego typu przestępstwo nie uległo jeszcze zatarciu, bowiem z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

Warunkiem poniesienia wyższej odpowiedzialności karnej jest więc brak zatarcia skazania, czyli uprzednia karalność, za pierwsze przestępstwo, zarówno w momencie popełnienia drugiego przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jak i w momencie wyrokowania przez sąd co do niego. Jeśli więc w chwili popełnienia drugiego przestępstwa skazanie za pierwsze przestępstwo jeszcze się nie zatarło, lecz zanim sąd wydał wyrok, zatarcie już nastąpiło, wówczas sprawca może skutecznie wnosić o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z art. 178a § 4 Kodeksu karnego na art. 178a § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje łagodniejszą odpowiedzialność karną.

Zmiany kwalifikacji dokonać może również z urzędu sąd, jednakże to w interesie sprawcy przestępstwa jest zmiana kwalifikacji prawnej, dlatego jeśli termin zatarcia jest bliski, wówczas to sprawca powinien czuwać nad jego upływem by, gdy tylko zatarcie nastąpi, poinformować o tym sąd.

O tym jak długo sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości jest „narażony” na surowszą odpowiedzialność karną w razie popełnienia drugi raz tego przestępstwa zależy od tego na jaką karę został on skazany za pierwsze przestępstwo, gdyż zatarcie skazania zależy od rodzaju orzeczonej kary. I tak, w przypadku, gdy za pierwsze przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu wobec sprawcy została orzeczona kara grzywny, wówczas zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W przypadku zaś skazania na karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Natomiast, gdy prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu został skazany na karę pozbawienia wolności, wówczas zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Sąd może jednakże na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. Pamiętać ponadto należy, iż jeżeli obok kary orzeczono środek karny, np. zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego. Jeżeli zaś sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań, a więc jeśli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu dopuścił się jeszcze innego przestępnego czynu w stosunku do którego ustawa przewiduje dłuższy okres zatarcia, to zatarcie skazania za jazdę po pijanemu nie może nastąpić wcześniej, gdyż do zatarcia wszystkich przestępstw dojdzie dopiero z upływem terminu najdłuższego.

Przeczytaj także

KARA ZA PONOWNE ZATRZYMANIE ZA JAZDĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI 

Zostałeś zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości – potrzebujesz pomocy adwokata specjalisty z zakresu prawa karnego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią – tel kom. 792 635 184

Kiedy sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zostanie przestawiony zarzut z art. 178a § 4 k.k.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *