Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności jest instytucją, która umożliwia skazanemu wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, gdy skazany spełni ustawą przewidziane warunki. Przedterminowe zwolnienie pozwala skazanemu wcześniej, niż przewidywał to wyrok skazujący, cieszyć się na powrót wolnością, jednakże nie oznacza to, że wydane względem skazanego orzeczenie przestaje istnieć, gdyż wyrok ten nadal pozostaje ważny, a warunkowe przedterminowe zwolnienie może zostać cofnięte, gdy skazany nie zachowuje się odpowiednio i nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w związku z przedterminowym opuszczeniem zakładu karnego.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym, skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie jego po popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, ze skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Z przedterminowego zwolnienia skorzysta zatem ten skazany, który np. okazał skruchę, nie unikał poddania się orzeczonej karze, gdy popełnione przez niego przestępstwo miało charakter incydentalny lub gdy zachowywał się wzorowo podczas przebywania w areszcie.

Co do zasady, skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, ustawodawca od wskazanej reguły przewidział jednakże kilka wyjątków. W przypadku, gdy skazanym jest recydywista, a więc osoba, która najpierw została skazana za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, a następnie popełniła w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już była skazana, w związku z czym został wobec niej wydany kolejny wyrok skazujący, przedterminowe warunkowe zwolnienie może odbyć się najwcześniej po odbyciu dwóch trzecich kary.

Jeśli natomiast skazanym jest multirecydywista, a więc osoba skazana najpierw w warunkach recydywy podstawowej, która odbyła łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu pięciu lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełniła ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, wobec której został wydany kolejny wyrok skazujący, warunkowe przedterminowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu trzech czwartych kary. Przepisy dotyczące przedterminowego zwolnienie po odbyciu trzech czwartych kary stosuje się również do sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

W przypadku, gdy wobec skazanego orzeczono karę 25 lat pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu 15 lat kary, jeśli natomiast skazany otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, przedterminowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu 25 lat kary. Warto w tym miejscu wskazać, iż niezależnie od wymienionych powyżej terminów warunkowego przedterminowego zwolnienia, skazany zawsze może starać się o zwolnienie warunkowe po odbyciu 15 lat kary pozbawienia wolności.

Wskazane powyżej reguły przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności mają charakter ogólny i są stosowane, gdy sąd inaczej nie postanowi. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu karnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia, niż te określone przepisami ustawy. Może więc zdarzyć się, że osoba skazana na dożywotnie pozbawienie wolności będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 30 lat kary, gdyż sąd w wyroku skazującym, biorąc pod uwagę np. brutalność zarzucanego sprawcy czynu, dojdzie do przekonania, że wobec skazanego należy zastosować surowsze środki poprzez bardziej rygorystyczne uregulowanie w zakresie przedterminowego zwolnienia.

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny, a więc sąd okręgowy w którego okręgu przebywa skazany. Zainicjowanie posiedzenia sądowego w przedmiocie warunkowego zwolnienia następuje na podstawie wniosku wniesionego przez uprawniony podmiot, a więc np. przez samego skazanego lub jego obrońcę. Wniosek o przedterminowe zwolnienie podlega opłacie stałej w wysokości 45 zł.

Kiedy skazany może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *