Wzmożona w ostatnim czasie nowelizacja przepisów kolejnych ustaw wywołuje nie tylko dezorientację, lecz również obawę czy nowe przepisy są na pewno korzystniejsze dla przeciętnego obywatela i jakie obowiązki ze sobą niosą. Szczególną uwagę zwrócić jednak należy, iż jedną z najczęściej zmienianych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jest ustawa regulująca procedurę karną oraz inne przepisy z zakresu prawa karnego, jednakże jak głosi stare przysłowie: „nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło”, czego najlepszy wyraz stanowią znowelizowane przepisy Kodeksu karnego wykonawczego.

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r., do Kodeksu karnego wykonawczego dodany został przepis, który wprowadza na grunt obowiązującego prawa instytucję zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów-  przynajmniej przez 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Przytoczony przepis nadal posługuje się terminem „zakaz”, wskazać jednak należy, iż zamiana bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest dla skazanego bardzo korzystna, gdyż mimo iż orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nie ulega faktycznemu skróceniu, to jednak może on zostać zamieniony na mniej dotkliwy dla sprawcy, który może ponownie prowadzić pojazdy, jeśli tylko posiadają blokadę alkoholową.

Zobacz także Co grozi za jazdę samochodem po zatrzymaniu uprawnień

Jak zostało powyżej wskazane, o zamianę bezwzględnego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, skazany ubiegać się może po upływie co najmniej połowy orzeczonego okresu zakazu prowadzenia pojazdów bądź po upływie co najmniej 10 lat, jeśli zakaz został orzeczony wobec niego dożywotnio. Upływ odpowiedniego czasu nie jest jednakże jedynym czynnikiem, który ma wpływ na zmianę orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż przychylenie się sądu do wniosku o zmianę wykonywanego środka karnego zależy również od postawy, właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz jego zachowania w okresie wykonywania środka karnego, które uzasadniać będą przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych skontaktuj się z nami http://adwokat-sprawy-karne.info/kontakt/

Wskazane przepisy obowiązują już od blisko roku, istotne jednak jest, że nie wszyscy skazani będą mogli z nich skorzystać w takim samym zakresie. Otóż, zgodnie z przepisami przejściowymi, wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, nowe przepisy, czyli możliwość zamiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest możliwa, jeżeli ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy, a więc w stosunku do skazanych przed rozpoczęciem obowiązywania przytoczonych uregulowań, ustawodawca ustanowił jeden dla wszystkich minimalny termin wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, którego upływ powoduje, że skazani mogą ubiegać się o zmianę orzeczonego środka karnego. Natomiast w stosunku do osób, które zostały skazane pod rządami znowelizowanych przepisów, nowe przepisy znajdą zastosowanie bez żadnych ograniczeń.

Pamiętać również należy, iż zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową może zostać przez sąd uchylony, jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności, gdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W takim jednak przypadku, jak również w przypadku postanowienia o odmowie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, przysługuje zażalenie.

Zapraszamy na nasz blog poświęcony sprawom karnym za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz wypadkom drogowym http://www.adwokat-prawo-karne.info

Kiedy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *