ADWOKAT Z WROCŁAWIA – SPECJALIZACJA PRAWO KARNE

Nie ulega wątpliwości, że przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest jednym z najpowszechniejszych, co bezpośrednio wpływa również na wymiar orzekanej kary, sprawcy takich przestępstw są bowiem zazwyczaj surowo karani. W przypadku tego rodzaju przestępstw zwykle nie ma wątpliwości, że doszło do popełnienia czynu przestępnego, dowodem obciążającym sprawcę jest bowiem wydruk z alkomatu potwierdzający zawartość alkoholu w jego organizmie oraz zeznania policjantów, którzy dokonali zatrzymania, nie oznacza to jednakże, że w takim przypadku sprawca nie powinien się bronić i że powinien godzić się na wszystko co sugeruje policja oraz prokurator.

 Przypomnijmy, przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków popełnia ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Za wskazany czyn ustawodawca przewidział karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, sąd wobec sprawcy wskazanego przestępstwa zobowiązany jest orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, maksymalnie do lat 15, oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Zobacz także: Jakie prawa ma podejrzany / oskarżony

            W sytuacji, gdy już doszło do zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu, przede wszystkim nie należy działać impulsywnie i nie należy podejmować żadnych decyzji pod wpływem emocji, gdyż konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Podczas przesłuchania policja zwykle proponuje sprawcy przestępstwa szybsze, lecz niekoniecznie korzystniejsze, zakończenie postępowania poprzez skazanie bez rozprawy lub dobrowolne poddanie się karze już na etapie postępowania sądowego. Niestety bardzo często „propozycja” wysuwana przez funkcjonariuszy przedstawiana jest jako najkorzystniejsza, a na sprawcy wymuszane jest natychmiastowe podjęcie decyzji, przez co nie jest w stanie podjąć jej świadomie. W takiej więc sytuacji przede wszystkim należy poprosić o czas do namysłu i możliwość skontaktowania się z adwokatem bądź radcą prawnym. Kontakt z profesjonalistą na tym etapie postępowania pozwoli bowiem ocenić czy propozycja wysuwana przez funkcjonariuszy jest naprawdę tak korzystna jak zapewniają, bądź czy jednak istnieje szansa na uzyskanie łagodniejszej kary.

Niektórym kary orzekane za przestępstwo mogą wydawać się niskie zwłaszcza jeśli orzeczona zostanie kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Nie mniej jednak pamiętać należy, że czasami sam fakt bycia skazanym oraz ujawnienie tej informacji w rejestrze karnym może powodować poważne konsekwencje jak np. utrata pracy, wydalenie z uczelni czy też brak możliwości udziału w przetargach.

Bardzo często prowadzący postępowanie przygotowawcze „zapominają” poinformować podejrzanego, że może on się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a jest to przecież najkorzystniejszy wyrok o jaki osoba zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu może się starać. Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje bowiem, że osoba zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest osobą skazaną w świetle obowiązujących przepisów, a ponadto sąd może, lecz wcale nie musi, orzec wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd zakaz prowadzenia pojazdów musi orzec.

Pamiętać jednakże należy, że warunkowe umorzenie postępowania możliwe jest tylko wobec sprawcy, który spełnia ustawowe przesłanki uzasadniające zastosowanie tej instytucji, a więc wówczas, gdy wina sprawcy nie jest znaczna, a sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu i wcześniej nie był karany. Wyrok skazujący za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może dla skazanego oznaczać również np. utratę pracy czy wydalenie z uczelni, dlatego decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze powinna być przemyślana, a sprawca przestępstwa powinien zdawać sobie sprawę z jej konsekwencji.

Przeczytaj także:

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

            Sprawca popełni przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu wówczas, gdy zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, w takim bowiem przypadku mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości. Jeżeli jednak zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, wówczas zachodzi stan po użyciu alkoholu, a sprawca popełnia wykroczenie, a nie przestępstwo, za które grozi kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 50 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do 3 lat. Zarówno w przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu, jak i wykroczenia, ustawa w takim sam sposób penalizuje jazdę pod wpływem narkotyków, czyli za jazdę pod wpływem narkotyków sprawcę czeka taka sama kara jak osobę, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości.

Przepisy jednakże nie określają jaka ilość środków odurzających znajdująca się w organizmie sprawcy będzie przesądzać o tym, że popełnił on już przestępstwo, a nie wykroczenie. W praktyce przyjmuje się jednakże, że jeżeli stężenie będzie wysokie i środek ten będzie powodował zaburzenia zdolności psychosomatycznych danej osoby, wówczas będziemy mieć do czynienia z przestępstwem, w przypadku jazdy pod wpływem narkotyków bardzo istotna jednak jest opinia wykonana przez biegłego toksykologa w tym zakresie.

ZOBACZ TAKŻE NASZ BLOG – SPRAWY KARNE WYPADKI SAMOCHODOWE, JAZDA PO ALKOHOLU LUB ŚRODKACH ODURZAJĄCYCH
http://adwokat-prawo-karne.info