Stosunkowo od niedawna, bo od maja 2015 r.., do uregulowań Kodeksu karnego wykonawczego został dodany przepis, który umożliwia skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co niewątpliwie jest dobrą wiadomością dla osób wobec których zakaz taki został orzeczony. Warto zatem wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z nowych uregulowań.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio- przynajmniej przez okres 10 lat oraz jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przeczytaj także:

Jak możemy Ci pomóc – kompleksowa pomoc prawna

Brzmienie przytoczonego uregulowania może nastręczać nieco trudności w interpretacji, sens jego jest jednakże taki, że po upływie odpowiednio połowy lub 10 lat okresu na jaki został wydany zakaz prowadzenia pojazdów, osoba z zakazem prowadzenia pojazdów może ubiegać się o możliwość prowadzenia pojazdów, ale tylko takich, które posiadają blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie omawianych przepisów nie oznacza zatem, że okres na jaki zakaz orzeczono ulegnie formalnemu skróceniu, lecz zmiana dla sprawcy polegać ma na tym, że będzie mógł ponownie prowadzić samochód, ale tylko pod pewnymi warunkami, czyli tylko taki samochód, który ma zamontowaną blokadę alkoholową.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z instytucji przewidzianej omawianym przepisem, musi zatem spełnić dwie przesłanki: pierwszą, która dotyczy upływu oznaczonego okresu, oraz drugą, która odnosi się do osoby samego sprawcy. Upływ minimalnego okresu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów jest przesłanką obligatoryjną, bezwzględną, która jeśli nie zaistnieje, to sąd wniosku nie uwzględni. Nie warto zatem przedwcześnie składać wniosku o wydanie przez sąd postanowienia o dalszym o wykonywaniu orzeczonego zakazu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, gdyż wniosek taki w żadnym wypadku nie zostanie uwzględniony. Jeśli jednakże, upłynie przewidziany przepisami minimalny okres przez jaki musi być wykonywany zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas można ubiegać się o zmianę orzeczonego środka. Druga bowiem przesłanka warunkująca zmianę orzeczonego środka, a więc odnosząca się do postawy, właściwości i warunków osobistych sprawcy, jest każdorazowo indywidualnie oceniana przez sąd, w oparciu o całokształt okoliczności. Ustalenie przez sąd, że wobec sprawy może zostać ustanowiony ograniczony zakaz prowadzenia samochodów, wymagać zatem będzie ustalenia m.in. jak po orzeczonym zakazie sprawca się zachowywał, czy zastosowany środek przyniósł oczekiwany rezultat.

Zobacz więcej opracowań http://www.adwokat-prawo-karne.info/

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, zmiana sposobu wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów nastąpić może postanowieniem sądu, wydanym na skutek stosownego wniosku w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku będzie natomiast oznaczać, że sprawca, przez pozostały okres trwania zakazu, będzie mógł prowadzić pojazdy wyposażone jedynie w blokadę alkoholową. Pamiętać jednak należy, iż jeśli skazany rażąco narusza porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu ograniczonego zakazu prowadzenia pojazdów, a więc sprawca na powrót utraci prawo jazdy i uprawnienia do prowadzenia samochodu. Ponadto, w przypadku osób, które zostały skazane za jazdę pod wpływem alkoholu przed zmianą przepisów, tj. przed 18 maja 2015 r., sąd może wydać postanowienie o zezwoleniu na prowadzenie pojazdów z blokadę alkoholową, po wykonaniu co najmniej 18 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *