Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, że wobec sprawcy przestępstwa jest co prawda wydawany wyrok, lecz nie jest to wyrok skazujący, a jednie wskazujący osobę sprawcy i stwierdzający jego winę. Takim wyrokiem nie jest więc orzekana wobec sprawcy przestępstwa kara przewidziana za dany czyn zabroniony i osoba taka nie jest karana w świetle prawa, inaczej mówiąc zachowuje ona czystą kartotekę karną. Warunkowe umorzenie postępowania jest więc swego rodzaju kredytem zaufania wobec sprawcy przestępstwa, sąd bowiem może warunkowo umorzyć postępowanie tylko, gdy ziszczone zostaną określone ustawą warunki, jeśli zaś sprawca w okresie próby naruszy porządek prawny, wówczas warunkowo umorzone postępowanie zostanie podjęte.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Ponadto, warunkowe umorzenie postępowania można zastosować tylko do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest możliwe zatem tylko wtedy, gdy łącznie wystąpią wszystkie wskazane powyżej warunki, jeśli więc osoba starająca się o warunkowe umorzenie postępowania była np. uprzednio karana za przestępstwo umyślne, wówczas sąd w żadnym wypadku warunkowo nie będzie mógł umorzyć postępowania, gdyż nie zachodzi przesłanka bezwzględna, umożliwiająca skorzystanie z dobrodziejstw tej właśnie instytucji.

Przeczytaj także:

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

Czy warto posłuchać policjanta i zdecydować się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Gdzie można popełnić przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania będzie zatem możliwe tylko wówczas, gdy sąd uzna, iż osoba taka spełniła warunki wskazane w ustawie, żeby więc owe przesłanki ustalić sąd przede wszystkim skupi się na okolicznościach popełnienia czynu, a więc kiedy i w jakim miejscu doszło do popełnienia przestępstwa, oczywiście dla sprawcy korzystniej będzie jeśli dopuścił się czynu przestępnego np. w porze nocnej na drodze o niskim natężeniu ruchu, niż w godzinach szczytu na ruchliwej drodze miejskiej, oraz na tym w jaki sposób doszło do ujawnienia popełnienia przestępstwa, a więc czy była to rutynowa kontrola, czy też sprawca został zatrzymany w związku z popełnieniem innego czynu zabronionego.

Ubiegając się o warunkowe umorzenie postępowania bardzo istotny również jest stopień stężenia alkoholu w organizmie sprawcy w momencie popełnienia przestępstwa, jeśli bowiem dopuszczalne normy alkoholu nie zostały znacznie przekroczone, wówczas zwiększa się szansa na warunkowe umorzenie, jeśli jednak stężenie alkoholu było znaczne, wówczas sąd zwykle nie przychyla się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Jednym z wymogów warunkowego umorzenia postępowania są niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa, starając się więc o warunkowe umorzenie nie należy zaprzeczać, że do popełnienia przestępstwa w ogóle doszło, lecz należy się przyznać i okazać skruchę za swoje zachowanie.

Rozważając warunkowe umorzenie postępowania sąd bierze pod uwagę także postawę sprawcy i to zarówno przed, jak i po popełnieniu przestępstwa, dlatego wnioskując o warunkowe umorzenie sprawca powinien zaprezentować się z jak najlepszej strony. Okolicznościami przemawiającymi na korzyść sprawcy są więc: brak uprzedniej karalności, czyli incydentalny charakter popełnionego czynu, stała praca, rodzina na utrzymaniu, dalsze kształcenie się. We wniosku można również wskazać na negatywne konsekwencje wydania względem sprawcy wyroku skazującego, np. groźba utraty pracy zapewniającej jedyny dochód rodziny, czy brak możliwości dowożenia chorego członka rodziny na leczenie w przypadku utraty prawa jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, od roku do trzech lat, z kolei w okresie próby sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Sąd ponadto nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dodatkowo, sąd może również nałożyć na sprawcę inne obowiązki przewidziane w przepisach, warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza więc, że sprawca nie poniesie żadnych konsekwencji za popełnienie czynu przestępnego.

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *