O tym, że prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, i to bardzo surowo karane, wie chyba każdy, jednak karalność osoby prowadzącej pojazd po tzw. „dopalaczach” już taka oczywista nie jest, gdyż rodzajów „dopalaczy” jest naprawdę sporo przez co czasem ciężko określić i przypisać odpowiedzialność osobie prowadzącej samochód pod ich wpływem na gruncie obowiązujących przepisów.

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej pojazd pod wpływem „dopalaczy” jest określenie pod wpływem jakiego środka odurzającego ta osoba się znajduje. Wykaz środków odurzających, które zostały zabronione i pod których wpływem jazda samochodem stanowi przestępstwo, zawiera załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wymienionych we wskazanym załączniku substancji niedozwolonych jest dużo, jednakże nie wszystkie znane i dostępne na rynku „dopalacze” się w nim znalazły, dlatego tak bardzo istotne jest prawidłowe określenie środka pod którego wpływem osoba prowadząca samochód została zatrzymana.

Jeśli bowiem w organizmie osoby zatrzymanej znajdują się środki odurzające wymienione w powołanym załączniku, wówczas taka osoba, prowadząc pojazd pod ich wpływem, popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku jednakże, gdy sprawca przestępstwa jazdy pod wpływem środków odurzających został już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości, wówczas odpowiedzialność karna ulega zaostrzeniu i sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto, sąd w takim przypadku orzeka również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio jest natomiast orzekany wobec sprawcy wówczas, gdy sprawca przestępstwa jazdy samochodem po „dopalaczach” był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, już bez możliwości odstąpienia od tego, w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach wskazanych powyżej, a więc, gdy zachowanie sprawcy uzasadniało zastosowanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w zaostrzonym wymiarze. W przypadku omawianego przestępstwa obligatoryjne jest również orzeczenie przez sąd świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, bądź co najmniej 10 000 złotych, gdy jazda pod wpływem środków odurzających miała miejsce kolejny raz.

Przeczytaj także:

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

O jaką karę walczyć za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Jeśli jednak osoba zatrzymana znajduje się pod wpływem środka odurzającego, który nie został wymieniony w powołanym powyżej załączniku, wówczas taka osoba nie uniknie odpowiedzialności, gdyż jej zachowanie wyczerpuje znamiona czynu zawartego w Kodeksie wykroczeń, który stanowi, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto, w razie popełnienia wskazanego wykroczenia, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jazda po „dopalaczach” zawsze więc niesie ze sobą odpowiedzialność, jest ona jednakże różna, w zależności od tego pod wpływem jakich środków osoba zatrzymana się znajduje.

W tym miejscu warto jednak wskazać na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt: I KZP 36/06 w której wskazano, iż „Pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art. 178a k.k. obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (…), lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem”, w zależności więc od okoliczności danej sprawy i uznania sądu, może się okazać, że osoba prowadząca samochód pod wpływem „dopalaczy”, które nie zostały wskazane w załączniku do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, będzie jednak odpowiadać jak za popełnienie przestępstwa, a nie wykroczenia.

Zobacz także nasz blog gdzie opisujemy kwestie prawne dotyczące spraw karnych za jazdę pod wpływem alkoholu oraz narkotyków

http://www.adwokat-prawo-karne.info

Jakie kary grożą za jazdę samochodem po „dopalaczach” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *