Kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest najdotkliwszą karą jaka może zostać wymierzona wobec osoby, która dopuściła się przestępstwa. Wymiar wskazanej kary często wynosi kilka lat, skazany w takim przypadku pozostaje więc w zakładzie karnym przez długi odcinek czasu w ciągu którego mogą zaistnieć okoliczności uniemożliwiające dalsze odbywanie orzeczonej kary. W takim więc przypadku skazany może starać się o uzyskanie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, jednakże żeby taką przerwę uzyskać, należy o kilku kwestiach pamiętać.

Starając się o przerwę w wykonywaniu kary, najistotniejsza jest przyczyna, która uzasadniać ma ową przerwę. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary może nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, skazany starając się więc o udzielnie przerwy, powinien wykazać, że jedna z ustawowych przesłanek względem niego zachodzi, nie może w tym wypadku powołać się na jakąkolwiek przyczynę, która w jego odczuciu z kary powinna zwalniać.

Przerwa w wykonywaniu kary zostaje przez sąd udzielona przede wszystkim wtedy, gdy choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego uniemożliwia wykonywanie kary pozbawienia wolności. Za „ciężką chorobę”, w rozumieniu wskazanych przepisów, uznaje się natomiast taki stan skazanego, w którym dalszy jego pobyt w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Wskazana przyczyna uzasadnia udzielenie przerwy do czasu ustania przeszkody, a sąd w przypadku jej zaistnienia przerwy udzielić musi, działanie sądu ogranicza się zatem tylko do stwierdzenia czy owa przesłanka faktycznie zachodzi. Udzielenie przerwy może nastąpić również, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Ustawodawca nie dookreślił co konkretnie należy rozumieć przez wskazaną przesłankę, przyjmuje się jednakże, że powinna być ona interpretowana bardzo wąsko, raczej wyjątkowo, w oparciu o okoliczności danej sprawy. Przykładem udzielenia przerwy na wskazanej podstawie jest choroba członka rodziny skazanego, czy potrzeba udzielenia pomocy rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji i to nie z takiego powodu, że skazany przebywa w zakładzie karnym. Pamiętać należy, iż sąd ze wskazanej przyczyny może, lecz wcale nie musi, udzielić przerwy w wykonywaniu kary.

Udzielenie przerwy następuje po wniesieniu przez skazanego, jego obrońcę lub dyrektora zakładu karnego, wniosku w tym zakresie. Wniosek należy wnieść do sądu penitencjarnego, a więc sądu okręgowego w którego okręgu skazany przebywa. Opłata od wniosku wynosi 60 zł.

Pierwszy wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, może być złożony przez skazanego praktycznie w każdym czasie, jeśli oczywiście skazany rozpoczął już odbywanie kary, nie można bowiem wnieść wniosku, gdy wyrok skazujący już się co prawda uprawomocnił, jednakże skazany do zakładu karnego nie został jeszcze przyjęty. Kolejne wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary są jednakże już nieco ograniczone. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Udzielona skazanemu przerwa z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, trwa do czasu ustania przyczyny uniemożliwiające wykonywanie kary, jeśli jednak przerwa została udzielona z innej przyczyny, łączny okres jej trwania nie może być dłuższy niż jeden rok. Wskazany okres udzielonej przerwy może zostać wydłużony tylko wówczas, gdy z przerwy korzysta kobieta będąca w ciąży lub osoba skazana samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem, maksymalny okres udzielenia przerwy w tym wypadku wynosi trzy lata liczone od urodzenia dziecka.

Skazany, który uzyskał przerwę w wykonywaniu kary pamiętać musi, iż sąd może odwołać udzieloną przerwę. Odwołanie przerwy może nastąpić w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w przypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu w jakim została udzielona, albo gdy rażąco narusza porządek prawny lub nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego w związku z udzieloną przerwą. Obligatoryjne odwołanie udzielonej przerwy następuje natomiast wówczas, gdy przesłanki warunkujące jej fakultatywne odwołanie, wskazane powyżej, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że wystąpią szczególne okoliczności. Jeżeli natomiast w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

Potrzebujesz pomocy adwokata karnisty – skontaktuj się z nami już teraz!

Kancelaria adwokacka prawo karne Wrocław!

Jak uzyskać przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *