Zasadą jest, iż każda orzeczona względem sprawcy przestępstwa kara, powinna zostać bezzwłocznie wykonana, nie oznacza to jednakże, że następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku skazującego sprawca trafi do więzienia.

Zdarzają się bowiem sytuacje, niezależne od samego sprawcy, które nie pozwalają na wykonanie orzeczonej względem niego kary i wówczas sąd odracza jej zrealizowanie. Pamiętać także należy, iż ustawodawca wyposażył skazanego w środki prawne, które pozwalają mu ubiegać się o odroczenie wykonania kary. Powyższe jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy sprawca spełni przesłanki wskazane w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, finalnie jednakże takie działania mogą spowodować odsunięcie w czasie realizacji kary nawet o kilka lat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary, sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Zatem jeśli skazany cierpi z powodu ciężkiej choroby, sąd zobowiązany jest karę pozbawienia wolności odroczyć. Istotne jest, iż ustawodawca doprecyzował co należy rozumieć przez „ciężką chorobę”, a więc rozwiane zostały wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie. „Ciężką chorobą”, w rozumieniu przepisów Kodeksy karnego wykonawczego, jest więc taki stan skazanego w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Poza wskazaną powyżej obligatoryjną przesłanką odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, sąd odroczyć karę może także fakultatywnie, pamiętać jednak należy, iż odroczenie fakultatywne może odbyć się również tylko na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie. Przepisy regulujące wskazaną kwestię stanowią bowiem, że odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres do jednego roku może nastąpić, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Chcąc skorzystać z wymienionej przesłanki odroczenia wykonania kary, skazany powinien wykazać np. że jest jedynym żywicielem rodziny i zapewnia jej utrzymanie, bądź, że pragnie ukończyć szkołę. W przypadku tej przesłanki ustawodawca nie dookreśla co konkretnie należy przez nią rozumieć, zatem dla każdego skazanego przesłanka ta inaczej będzie się kształtować, w oparciu o jego własną sytuację życiową. Odroczenie wykonania kary nastąpić może również w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej sprawującej opiekę nad dzieckiem, wówczas wykonanie kary odracza się na okres trzech lat po urodzeniu się dziecka. Odroczenie ze wskazanych powyżej przyczyn może być udzielone kilkukrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych powyżej, tj. odpowiednio jednego roku bądź trzech lat.

Odroczenie wykonania kary może nastąpić również nie z przyczyn leżących po stronie skazanego, lecz z powodu czynników od niego całkowicie niezależnych, a dokładniej z powodu braku miejsca w zakładzie karnym. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenia ze wskazanej przyczyny nie udziela się jednakże skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w ramach recydywy oraz sprawcom, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie lub związku, sprawcom przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz skazanym za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje jedynie po złożeniu przez skazanego, lub jego pełnomocnika, wniosku w tym zakresie. Wniosek o odroczenie wykonania kary podlega opłacie stałej w wysokości 80 zł i należy go złożyć do sądu, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. We wniosku należy przytoczyć wszystkie okoliczności, które wypełniają znamiona jednej z wyżej wymienionych przesłanek umożliwiających uzyskanie odroczenia wykonania kary, a więc jeśli np. skazany powołuje się przesłankę „ciężkiej choroby”, należy do wniosku dołączyć również dokumentację medyczną skazanego.

Ubiegając się o odroczenie wykonania kary pamiętać również należy, iż sąd uwzględniając wniosek w tym zakresie, może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *