Podczas kontroli stanu trzeźwości kierowcy samochodu policja używa alkomatów podręcznych oraz stacjonarnych, a protokół, wraz z załącznikami, z przeprowadzonej kontroli stanowi główny dowód w trakcie ewentualnego postępowania karnego o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dlatego warto jak najszybciej sprawdzić czy badanie na obecność alkoholu w organizmie zostało przeprowadzone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, gdyż w razie ich uchybienia można wskazany dowód z łatwością podważyć.

Kwestię badań na zawartość alkoholu w organizmie reguluje w głównej mierze Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, zgodnie z którym w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, należy sporządzić protokół z przeprowadzonego badania w którym wskazuje się m.in. jakim rodzajem urządzenia przeprowadzono badanie oraz w jakich odstępach czasu i z jakim wynikiem przeprowadzono kolejne badania.

W przypadku, gdy badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone alkomatem podręcznym, a wynik owego badania wskazuje, iż doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w protokole z badania trzeźwości zwrócić uwagę należy na częstotliwość z jaką zostały przeprowadzone kolejne badania.

Zgodnie bowiem z zapisami powołanego Zarządzenia nr 496, w przypadku, gdy badanie zostało przeprowadzone alkomatem podręcznym, a jego wynik wynosi ponad 0,00 mg/dm3, należy dokonać drugiego pomiaru, jednakże dopiero po upływie 15 minut. Powyższe oznacza zatem, iż pomiędzy kolejnymi badaniami stanu trzeźwości tej samej osoby musi upłynąć przynajmniej 15 minut, gdyż niedochowanie regulacji w tym zakresie może prowadzić do zakwestionowania prawidłowości przeprowadzonych pomiarów. Sprawdzając więc czy badanie alkomatem zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z protokołem z przeprowadzonego badania, w którym zwrócić należy uwagę na częstotliwość przeprowadzonych badań.

Zobacz nasz blog poświęcony tematyce przestępstw z związku z jazdą samochodem po alkoholu i narkotykach

http://www.adwokat-prawo-karne.info

Sam protokół z badania trzeźwości nie jest jednakże jedynym dowodem w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, gdyż do protokołu dołączane są załączniki w postaci wydruku z alkomatu przeprowadzonego badania, dlatego warto również i z tymi dowodami w sprawie się zapoznać. Dysponując bowiem wydrukiem z alkomatu, którym badanie zostało przeprowadzone, można przede wszystkim ustalić czy w aktach sprawy znajduje się również świadectwo wzorcowania właśnie tego alkomatu i czy jest ono aktualne, pamiętać bowiem należy, iż wzorcowanie alkomatu winno odbywać się co 6 miesięcy, nie dochowanie więc procedur w tym zakresie spowoduje, że wynik badania z alkomatu bez ważnego wzorcowania nie będzie stanowić wiarygodnego dowodu w sprawie.

Podczas badania alkomatem pamiętać również należy o uregulowaniu, które stanowi, iż nie dokonuje się pomiarów urządzeniem elektronicznym bez ustnika. W przypadku użycia do badania ustnika podlega on wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru, a opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej. Jeśli więc wskazana procedura nie została zachowana, i policjant użył do badania alkomatu np. z już założonym ustnikiem, wówczas warto zadbać o to, aby w protokole z badania trzeźwości została umieszczona informacja o uchybieniu procedurze, gdyż na etapie postępowania karnego taka adnotacja może stanowić dowód do podważenia wiarygodności przeprowadzonego badania.

Podobnie postąpić należy w przypadku, gdy bezpośrednio przed badaniem osoba badana np. paliła papierosy, gdyż przepisy Zarządzenia nr 496 wprost stanowią, iż badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego. Na późniejszym etapie postępowania, w przypadku, gdy został już złożony akt oskarżenia, warto również zwrócić uwagę czy wskazana w akcie oskarżenia wysokość stężenia alkoholu w organizmie osoby oskarżonej faktycznie odpowiada tej ujawnionej w protokole z badania trzeźwości i na wydruku z alkomatu, zdarza się bowiem, że wartości te zostają błędnie podane w akcie oskarżenia i to zwykle na niekorzyść sprawcy przestępstwa.


Jeśli masz wątpliwości czy w Twoim przypadku badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z prawem prosimy o kontakt pod nr: tel. 792 635 184 lub 71 7071235. Oferujemy możliwość analizy dokumentacji (analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań, świadectwa wzorcowania) podczas wizyty w kancelarii jak i po przesłaniu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności wizyty siedzibie kancelarii. 

Przysługuje Ci prawo wglądu w akta sprawy – przeczytaj artykuł:

Kiedy przysługuje prawo do przeglądania akt w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Komentarz do “Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *