ADWOKAT SPRAWY KARNE WROCŁAW

Prowadzimy każdy rodzaj spraw karnych – posiadamy doświadczenie w przeszło 50 rodzajach spraw karnych

Osoby szukające pomocy z zakresu prawa karnego zwykle zwracają się do kancelarii, które jako przedmiot swojej działalności wskazują właśnie prowadzenie postępowań karnych. Takie zachowanie jest oczywiście jak najbardziej uzasadnione, lepiej bowiem zlecić prowadzenie postępowania osobie, która w danej dziedzinie posiada doświadczenie. Wiedzieć jednakże należy, że są różne rodzaje spraw karnych, dlatego szukając obrońcy warto nieco dokładniej zapoznać się z oferowanymi usługami, nie każdy bowiem adwokat zajmujący się sprawami karnymi będzie posiadał doświadczenie.

Zobacz także zakładkę – Najczęściej prowadzone sprawy

Poniżej przedstawiamy nasze główne specjalizacje

Pod pojęciem „sprawy karne” kryją się wszelkie postępowania, które toczą się w związku z popełnieniem czynu przestępnego. O tym, że dany czyn jest przestępstwem stanowią zaś przede wszystkim przepisy Kodeksu karnego, pamiętać jednakże należy, że także inne ustawy, np. Kodeks karny skarbowy, przewidują karalność pewnych zachowań. Wśród spraw karnych wyróżnić więc możemy:

ZWYKŁE SPRAWY KARNE

 • czyli sprawy o przestępstwa najczęściej popełniane
 • sprawy karne gospodarcze,
 • sprawy karne skarbowe,
 • sprawy o wykroczenia
 • sprawy związane z wykonaniem wyroku skazującego.

Pamiętać jednakże należy, iż pomimo „podziału” spraw karnych, wszystkie toczą się w oparciu o te same przepisy postępowania zawarte w Kodeksie postępowania karnego.

Zwykłe sprawy karne dotyczą przestępstw najbardziej pospolitych, a więc np.

Pomocy prawnej w zakresie tych spraw udzielamy przede wszystkim osobą podejrzanym bądź oskarżonym o popełnienie danego przestępstwa, ale również osobie pokrzywdzonej czynem przestępnym, występująca w charakterze oskarżyciela prywatnego bądź posiłkowego.

W przypadku podejrzanego/oskarżonego udzielana mu pomoc prawna polegać będzie przede wszystkim na doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania, prowadzeniu obrony w postępowaniu przygotowawczym, jak i podczas postępowania sądowego, czy składaniu stosownych pism i odwołań w toku postępowania.

Pokrzywdzony może z kolei liczyć na pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz reprezentację w postępowaniu przygotowawczym, jak również na etapie postępowania sądowego.

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

Do kategorii spraw karnych gospodarczych zaliczają się z kolei wszelkie sprawy związane z obrotem gospodarczym, a więc np.

 • oszustwa finansowe,
 • sprawy związane z działaniem na szkodę spółki,
 • związane z odpowiedzialnością członka zarządu spółki
 • sprawy o łapownictwo i korupcję.

Zobacz więcej informacji – Usługi

SPRAWY KARNE SKARBOWE

Sprawy karne skarbowe zostały uregulowane m.in. w Kodeksie karnym skarbowym i dotyczą przede wszystkim postępowań prowadzonych przez urząd skarbowy. Postępowania w tym zakresie wszczynane są głównie z powodu prowadzenia niewłaściwych rozliczeń z urzędem. Do spraw karnych skarbowych zaliczamy np.

 • wszelkie oszustwa podatkowe,
 • przemyt celny,
 • wyłudzenia zezwoleń.

Zobacz więcej informacji – Usługi

SPRAWY O WYKROCZENIA

Sprawy o wykroczenia również należą do kategorii spraw karnych, jednakże są to sprawy o znacznie mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, przez co i kara przewidziana ustawą jest dla sprawcy zwykle mniej dolegliwa. Wykroczeniami są więc np.

 • umieszczanie nielegalnych ogłoszeń,
 • fałszywy alarm,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu
 • obrzucanie pojazdu.

W sprawach o wykroczenia niemniej warto jednak skorzystać z pomocy obrońcy, gdyż tak samo jak np. w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, tak samo w przypadku wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, wobec sprawcy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, czynny udział obrońcy w takim postępowaniu może więc doprowadzić do tego, że sąd nie będzie mieć podstaw do zastosowania owego środka karnego lub zostanie on orzeczony w niższym wymiarze.

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Wydawać by się mogło, że skoro wobec sprawcy przestępstwa został wydany wyrok skazujący to osoba taka nie potrzebuje już pomocy prawnej, gdyż wyrok musi zostać wykonany.

Wskazane twierdzenie jest jednakże tylko w połowie prawdziwe, gdyż na etapie wykonywania wyroku zasadne może być złożenie np.

Zobacz więcej informacji – Usługi

Adwokat działający w sprawie zatroszczy się więc, aby postępowanie wykonawcze było wobec skazanego jak najmniej dotkliwe i żeby w pełni wykorzystał przyznane prawem środki.