Odmowa wszczęcia przez prokuratora postępowania, bądź szybkie jego umorzenie, nie należą do rzadkości, z kolei pokrzywdzony, rozczarowany taką postawą, zwykle nie wie co może jeszcze zrobić by sprawiedliwości stało się zadość. Rozwiązaniem wskazanej sytuacji może być wniesienie przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia, wystąpienia jednakże z takim aktem wymaga zachowania procedury wskazanej w przepisach.

Subsydiarny akt oskarżenia to akt oskarżenia wnoszony do sądu przez samego pokrzywdzonego, a nie przez oskarżyciela publicznego, w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego. Pokrzywdzony może więc przyjąć rolę oskarżyciela w postępowaniu karnym, jednakże zainicjowanie przez niego tego postępowania wymaga, aby wcześniej dwukrotnie prokurator wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o umorzeniu postępowania.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu postępowania karnego, w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu.

Kolejność postępowania jest więc następująca. Najpierw składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, gdy jednak po pewnym czasie otrzymujemy postanowienie informujące, że prokurator odmawia wszczęcia postępowania, bądź umarza wszczęte postępowanie, wówczas należy na takie postanowienie złożyć zażalenie. Zażalenie należy złożyć do sądu w terminie 7 dni od dnia otrzymania owego postanowienia.

Jeśli sąd do zażalenia się przychyli, wówczas uchyli wydane postanowienie i zobliguje prokuratora do podjęcia określonych czynności. Może się jednak zdarzyć, iż prokurator ponownie wyda postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia lub o umorzeniu postępowania, w takim jednak przypadku pokrzywdzony może wystąpić do sądu z subsydiarnym aktem oskarżenia.

Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika, czyli przez adwokata lub radcę prawnego, i powinien spełniać warunki określone ustawą, zatem akt oskarżenia składany przez pokrzywdzonego musi zawierać: imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego; dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody; wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach recydywy, że sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub że przestępstwo ma charakter terrorystycznym, bądź że zostało popełnione umyślnie przestępstwo skarbowe, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełniono umyślnie przestępstwo skarbowe; wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada oraz wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Przeczytaj także:

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Subsydiarny akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa gospodarcze.

Ponadto, akt oskarżenia powinien także zawierać listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda oraz wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia. Składając akt oskarżenia do sądu pamiętać należy, iż konieczne jest dołączenie po jednym jego odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.

Jeżeli zarzucanym oskarżonemu czynem została pokrzywdzona również inna osoba, może ona, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. Ponadto, do sprawy wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego, czyli pokrzywdzonego, może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem publicznym.

Postępowanie w takim przypadku toczy się z oskarżenia publicznego, a pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego. Cofnięcie jednakże w takiej sytuacji aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia.

Gdy prokurator odmawia wszczęcia postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *