Zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, najistotniejszą rolę pełnią dowody, bo gdy nie przedstawimy właściwych dowodów w procesie cywilnym to nie uzyskamy wyroku zasądzającego dochodzone roszczenie, natomiast brak właściwych dowodów w procesie karnym skutkować będzie uchyleniem się sprawcy przestępstwa od zarzucanego mu czynu i nie przypisaniem mu za nie odpowiedzialności karnej. Powołanie właściwych dowodów jest zatem bardzo istotne, gdyż determinują końcowy wynik postępowania, nie warto więc zwlekać z ich przedstawieniem, lecz odpowiedni wniosek dowodowy najlepiej sformułować już na początku postępowania.

W przypadku przemocy domowej proces przypisania sprawcy winy, a w konsekwencji również jego ukaranie, rozpocząć należy od zawiadomienia policji o jej zaistnieniu, jednakże, żeby policja sprawę zbadała, a następnie, żeby można było wnieść akt oskarżenia do sądu, konieczne będzie wskazanie dowodów potwierdzających stanowisko pokrzywdzonego i wykazujących winę sprawcy. W takich sytuacjach najczęściej wskazywanym dowodem, który ma również bardzo istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jest dowód z zeznań świadków. Na świadka powołana może być praktycznie każda osoba, która może być świadkiem zgodnie z przepisami ustawy, a która ma wiedzę na temat istnienia przemocy w danej rodzinie. Świadkami mogą być zatem sąsiedzi lub znajomi, którzy widzieli bądź słyszeli kłótnie i awantury, jak również osoby, które co prawda naocznymi świadkami przedstawionych zdarzeń nie były, ale którym pokrzywdzony się skarżył i którym mówił, że jest ofiarą przemocy domowej. Wskazując konkretne osoby jako świadków pamiętać należy, aby podać ich adresy oraz inne dane umożliwiające kontakt z nimi, tak aby organy ścigania mogły bez problemu się z nimi skontaktować.

Dowodem, który również bywa bardzo przydatny w sprawie dotyczącej przemocy w rodzinie jest notatka z interwencji policyjnych, która jest sporządzana po każdym wezwaniu policji w związku z awanturą rodzinną, oraz Niebieska Karta, czyli dokument służbowy sporządzany przez funkcjonariusza w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, w którym wskazane jest kto był sprawcą przemocy, kiedy i w jakim miejscu zdarzenie zaistniało, na czym polegała przemoc, kto widział i słyszał przebieg zdarzenia, czy była interwencja policji oraz czy sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu.

W przypadku licznych interwencji policji w danej rodzinie, do której z reguły wysyłani byli ci sami policjanci, można rozważyć powołanie na świadków policjantów interweniujących. W sprawach dotyczących przemocy domowej często przedkładanym dowodem są również wyniki obdukcji lekarskiej z których wynika jakich obrażeń doznała osoba pokrzywdzona. Na dowód doznanych obrażeń wskazać można również inną dokumentację medyczną, która potwierdza udzieloną pokrzywdzonemu pomoc. Dowodem w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej mogą być również nagrania, zarówno wideo, np. z monitoringu, na których widać stosowaną wobec pokrzywdzonego przemoc przez osobę, której czyn ten jest zarzucany, jak i zapis samego głosu sprawcy, który ubliża pokrzywdzonemu.

Zobacz także:

Jak napisać pozew z wyłącznej winy małżonka z powodu przemocy domowej

Nieco rzadziej występującym dowodem, jednak również dopuszczalnym, są zaświadczenia wydawane przez instytucje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy, jeśli więc pokrzywdzony przebywał w różnego rodzaju ośrodkach, centrach lub innych placówkach w związku z doświadczoną przemocą, wówczas zaświadczenie bądź informacja z takiej instytucji również będą mogły stanowić wiarygodny dowód w sprawie. Dowodami mogą być także zaświadczenia sprawcy przemocy o leczeniu odwykowym lub z izby wytrzeźwień, szczególnie wówczas, gdy stosowanie przemocy związane było z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Borowski – potrzebujesz pomocy doświadczonych adwokatów skontaktuj się z nami.

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej – jak założyć sprawę karną?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *