Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądowa, która pozwala aresztować i dostarczyć przez inne Państwo członkowskie osobę wobec, której toczy się postępowanie karne lub która została prawomocnie skazana za przestępstwo. Osoba, która przebywa poza granicami, a wobec której został wydany europejski nakaz aresztowania, może więc zostać ujęta przez miejscową policję, a następnie może zostać deportowana do kraju pochodzenia, nie zawsze jednakże wydanie europejskiego nakazu aresztowania musi wiązać się z deportacją, istotne jednak jest, żeby sprawca przestępstwa podjął odpowiednie kroki.

Deportacja do kraju pochodzenia z miejsca w którym dana osoba ułożyła sobie życie jest nie tylko dużym problem dla jej najbliższych, którzy pozostają poza granicami, lecz nie rzadko prowadzi również do tego, że deportowany po zakończeniu postępowania karnego tak naprawdę nie ma do czego wracać, gdyż w międzyczasie traci np. pracę. Wydanie przez sąd europejskiego nakazu aresztowania jest więc z całą pewnością problematyczne, w zależności jednakże od tego jakiego czynu przestępnego dana osoba się dopuściła, możliwe jest uniknięcie deportacji.

Na gruncie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania karnego możliwe bowiem jest, by sprawca przestępstwa dobrowolnie poddał się odpowiedzialności karnej i właśnie skorzystanie z tej instytucji może spowodować, że osoba względem której wydano europejski nakaz aresztowania nie zostanie deportowana. W tym celu należy jednakże bezwzględnie skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego, który będzie swojego klienta reprezentować.

Ustanowienie obrońcy w sprawie spowoduje, że to obrońca będzie kontaktować z prokuratorem, będzie negocjować warunki dobrowolnego poddania się karze oraz przesłuchania oskarżonego poza granicami, może się więc okazać, że sprawca przestępstwa w ogóle nie będzie musiał przyjeżdżać do kraju by uczestniczyć w swojej sprawie karnej.

Przypomnijmy jednakże, oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Sąd może natomiast uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

Ustanowiony w sprawie adwokat bądź radca prawny może więc bez udziału osoby, która popełniła przestępstwo, negocjować i ustalić warunki poddania się karze, a gdy sąd do wniosku się przychyli i wyda wyrok bez kary bezwzględnego pozbawienia wolności, wówczas europejski nakaz aresztowania zostanie odwołany.

W sytuacji jednakże, gdy brak jest szans na ustalenie z prokuratorem warunków dobrowolnego poddania się karze, sprawca przestępstwa zawsze może się starać o uzyskanie tzw. listu żelaznego. List żelazny wydaje się wówczas, gdy oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

List żelazny zapewnia więc oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, oskarżony jednakże będzie musiał stawiać się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora; nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju oraz nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków udzielenia listu żelaznego, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego. Ponadto, wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

Jak wynika z powyższego, wydanie względem danej osoby europejskiego nakazu aresztowania nie zawsze oznacza jej deportację, kluczowe znaczenie ma jednakże ustanowienie obrońcy w kraju, który będzie działać w jego interesie i wynegocjuje dla niego korzystne warunki poddania się odpowiedzialności karnej.

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *