Zatrzymanie – środek przymusu w postaci pozbawienia wolności, jaki ma prawo zastosować Policja lub inne uprawnione organy ścigania (Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i inne) w stosunku do osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo i jednocześnie zachodzi obawa, iż się ukryje lub zatrze ślady przestępstwa.

  • Zatrzymanie może trwać najdłużej 72h

Zgodnie z Konstytucją RP i kodeksem postępowania karnego, zatrzymany powinien być niezwłocznie i w zrozumiały dla niego sposób poinformowany o przyczynach zatrzymania (z którego należy sporządzić protokół) i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata

Co zrobić gdy zostanie zatrzymany ktoś z rodziny lub osoba bliska?

Należy możliwie najszybciej zadzwonić do najbliższej komendy miejskiej Policji we Wrocławiu oraz ustalić czy dana osoba została zatrzymana. Należy pamiętać, że Policja ma obowiązek udzielenia nam podstawowych informacji takich jak czy dana osoba została zatrzymana oraz gdzie przebywa.

Każdy zatrzymany przez Policję musi być poinformowany o przyczynie takiego postępowania wobec niego. Ponadto ma on prawo do kontaktu ze swoim adwokatem. Może także złożyć zażalenie do sądu na to, jak został potraktowany, jeśli ma coś do zarzucenia zatrzymującym go policjantom. Przysługuje mu także prawo do odszkodowania, gdy zatrzymanie było niesłuszne.

Policja często po zatrzymaniu zachęca zatrzymanego podejrzewanego o popełnienie przestępstwa do przyznania się i złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy uzależniając od tego zwolnienie!

Jeśli zostałeś zatrzymany oraz po namowie policjanta lub prokuratora przyznałeś się do popełnienia przestępstwa i złożyłeś wniosek o dobrowolne poddanie się karze – skontaktuj się z adwokatem. Bardzo często sprawa może zakończyć się w korzystniejszy sposób. Wniosek można cofnąć a w razie czego nie ma żadnych przeciwwskazań aby złożyć go później np. w sądzie.

Tego typu praktyki najczęściej stosowane są w sprawach

Ważne: Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania może z kolei zostać zastosowany wówczas, gdy jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także dla zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Ponadto, areszt można stosować wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, a także, gdy zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu oraz jeżeli istnieje obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Przeczytaj także

Kontakty tymczasowo aresztowanego z adwokatem

Jak bronić się przed tymczasowym aresztowaniem

Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą.

Ważne: Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu, jednakże należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, gdy pozbawienie oskarżonego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

W postępowaniu przygotowawczym tymczasowe aresztowanie może trwać nie dłużej niż 3 miesiące, jednakże gdy zachodzi taka potrzeba, można przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

Tak samo jak w przypadku zatrzymania, na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztu można złożyć zażalenie. Zażalenie sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż przed upływem 7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbędnymi aktami. Za niewątpliwe niesłuszne tymczasowe aresztowanie można również ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.