Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, że wobec sprawcy przestępstwa jest co prawda wydawany wyrok, lecz nie jest to wyrok skazujący, a jednie wskazujący osobę sprawcy i stwierdzający jego winę. Takim wyrokiem nie jest więc orzekana wobec sprawcy przestępstwa kara przewidziana

O co wnosić w sprawie o posiadanie narkotyków, o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości?

O co wnosić w sprawie o posiadanie narkotyków, o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości?

Za popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż czyn ten zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3 i jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nielegalne posiadanie narkotyków zostanie uznane za wypadek mniejszej wagi, sprawca może liczyć

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Jedną z instytucji prawa karnego, która umożliwia sprawcy przestępstwa uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie jest więc swego rodzaju szansą dla sprawcy przestępstwa, gdyż pomimo popełnienia czynu zabronionego, taka osoba nie zostanie

Kiedy sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zostanie przestawiony zarzut z art. 178a § 4 k.k.?

Kiedy sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości zostanie przestawiony zarzut z art. 178a § 4 k.k.?

Ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości podlega karze przewidzianej przepisami Kodeksu karnego, a z uwagi, iż jest to przestępstwo popełniane bardzo powszechnie i którego sprawca zwykle naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, kara

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej możliwa jest do zastosowania tylko wówczas, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Ponadto, postawa oskarżonego musi wskazywać, iż cele postępowania zostaną

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Podczas kontroli stanu trzeźwości kierowcy samochodu policja używa alkomatów podręcznych oraz stacjonarnych, a protokół, wraz z załącznikami, z przeprowadzonej kontroli stanowi główny dowód w trakcie ewentualnego postępowania karnego o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dlatego warto jak najszybciej sprawdzić

Kiedy zostanie zasądzone zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym

Kiedy zostanie zasądzone zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym

Roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia bardzo często mylone jest z roszczeniem odszkodowawczym, bądź zdarza się również, że dochodzone świadczenie odszkodowawcze zawiera również roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia. W istocie jednakże zadośćuczynienie jest świadczeniem odmiennym od odszkodowania, które będzie uzasadnione tylko wówczas, gdy